Block

På bilden nedan har vi ett block. Det finns 2 st. signaler och eftersom just dessa är tyska, så står de till höger om spåret i resp. färdriktning. Detta innebär att den ”närmsta” signalen gäller för infart till blocket från det håll vi tittar.

Tittar vi nu på samma block på en planritning så ser det ut så här:

Signalen i den bortre änden av blocket gäller för infart till detsamma från andra hållet. Det som saknas (i båda riktningarna) är signaler för infart till intilliggande block, alt. stationer.

Det innebär att det i verkligheten hade stått en motriktad signal i jämnhöjd med nu utplacerade signaler som reglerar infart till nästkommande block. Varje block har alltså två signaler (en från varje riktning).

För att detta block ska fungera i datorstyrningen måste denna del av spåret anslutas till en ingång på en återkopplingsenhet. Vi har då ett block med en spårledning, och detta är den enklaste formen av block vi kan åstadkomma. Detta räcker för att få en datorstyrning att fungera!

Vad vi nu kan göra för att få, framför allt, en högre precision av stopp framför en signal som visar stopp, är att införa en stoppkontakt. Denna placeras på lämpligt avstånd före en av signalerna, eller båda. Lämpligt är att använda stoppkontakt vid den/de signal/er där tågen syns som bäst – eller det av någon orsak är viktigt att de stannar mer exakt.

Stopp fungerar som sagt helt utan denna extra stoppkontakt, men tågen kan stanna på lite olika avstånd framför signalen. Vilket avstånd det blir, beror på en mängd faktorer: Lokets inställningar, om loket har kört en längre stund och blivit uppvärmt, vagnvikt m.m. Kort sagt: Lokets dagsform.

Dessutom medför en stoppkontakt att man kan göra tågövervakningen ännu säkrare.

Med stoppkontakten minskar vi alltså skillnaderna! Och förbättrar övervakningen, men den är alltså inte ett måste. När jag pratar block/signalsträcka – pratar jag om blocket som helhet, med eller utan stoppkontakter.

I verkligheten används också beteckningen block bara på sträckor mellan 2 stationer/driftplatser, inte inne på dessa även om funktionen många gånger är snarlik.

I avsnittet om sektions-/blockindelning är resp. signalsträcka/block markerat med en färg oavsett om man väljer att installera stoppkontakt/er eller inte – och det spelar heller ingen roll ur datorstyrningens synpunkt (utan det blir en ”estetisk” fråga).

Vidare till: Signalsträcka.