Villkor

Just nu finns det tyvärr ingen möjlighet att köpa licens då programmet inte är släppt för nedladdning, men Du är välkommen att anmäla Ditt intresse via kontaktsidan.

Användarvillkor

Villkoren gäller för privat användning. För användning av programvaran för offentlig visning gäller särskilda villkor, liksom för kommersiell användning.

Programvaran körs alltid i demoläge så länge ingen giltig och aktiverad licenssticka finns insatt i datorn.

Demoversionen tillåter följande:

 • Kontakt med anläggningarnas digitalsystem i c:a 15 minuter
 • Redigering under obegränsad tid
 • Simulation (när den funktionen finns tillgänglig) i c:a 60 minuter

Efter att begränsningstiderna löpt ut – kan dessa återstartas genom att programmet stängs ned och startas på nytt. Detta kan ske hur många gånger som helst och man är välkommen att använda detta förfaringssätt så länge man själv önskar.

Vill man upphäva demoversionen och därmed också det tidsbegränsade användandet så måste man köpa en användarlicens.

Licensvillkor

Efter betalning av licensavgiften läggs du in som användare i internetdatabasen. Detta innebär att du då kan använda din licens och nyttja programmet utan begränsningar så länge datorn har en fungerande internetuppkoppling. Har du beställt en USB-licenssticka som extra tillval, kan du använda licenskontrollen via internet fram tills denna sticka har levererats och aktiverats. Därefter bryts din licensiering via internet och du måste fortsatt använda licensstickan för att kunna använda MJ-fjärren. Leverans av USB-licenssticka kan dröja upp till tre (3) veckor från köptillfället (och i vissa perioder ännu längre tid).

Vid den första användningen av licensstickan ska också den per epost erhållna licenskoden anges. Efter att licensstickan har aktiverats behöver ingen licenskod anges för fortsatt användande, om inte någon tilläggsmodul (eller uppgradering) har köpts till och ska aktiveras. OBS! Vid första tillfället till aktivering måste datorn vara ansluten till internet, annars fungerar inte aktiveringen. Därefter krävs ingen internetuppkoppling längre, inte heller för uppgradering av licensen. Då krävs enbart inmatning av licenskoden (med stickan istucken i datorn). Licensstickan fungerar på valfri dator med USB-A-anslutning.

Licensstickan gäller för den version av programvaran som var/är giltig vid köptillfället!

Den köpta licensen gäller för den programvaruversion som är giltig vid inköpstillfället! Alla licensinnehavare erbjuds dock följande:

 • Fri uppgradering inom samma huvudversion1

Har en användarlicens köpt, anses licensinnehavaren ha accepterat den köpta versionen som användbar och kan därmed inte ställa vidare krav på programvaran. Ångerrätten enligt nedan gäller dock.

Används möjligheten till fri uppgradering inom huvudversionen, och den uppgraderade versionen inte godtas av licensinnehavaren, skall denne återinstallera den version av programvaran som initialt köptes (eller den senaste som densamme godtog funktionaliteten i). Jag strävar naturligtvis efter att ha en fullt fungerande programvara – men fel och brister kan uppstå – och dessa åtgärdas så snart det är tekniskt möjligt! Kan man inte vänta på detta – är återgång till tidigare version det alternativ som erbjuds.

Det är också respektive licensinnehavares ansvar att behålla installationsprogrammet till den version som köpts! Jag kommer att hålla ett arkiv med äldre installationsfiler, men garanterar inte att samtliga versioner kommer att behållas tillgängliga ”för alltid”.

Ångerrätt

Om du ångrar ett licensköp (ny licens) kan du inom tre (3) veckor efter köpet häva ditt köp. Meddela då först mig och skicka sedan licensstickan tillbaka till oss. För återköp måste jag dock debitera en kostnad för min hantering á:

 • 300:- vid ej aktiverad sticka
 • 500:- vid aktiverad sticka

Visar en återsänd licenssticka crack-försök (registreras i stickan) – sker ingen återbetalning! Crack-försök upphäver ångerrätten.

Ångerrätt gäller inte vid köp av uppgradering till senare (aktuell) version!

Uppgradering av licens till högre version

Uppgradering av licensen till en nyare version görs genom köp av uppgradering från korrekt version (d.v.s. från den nuvarande giltiga versionen på licensstickan), till den för tillfället senaste versionen. Efter kontroll av att rätt uppgradering har köpts, skickas en ny licenskod ut via epost. Denna ska anges, med licensstickan instucken i en av datorns USB-portar, när den nya versionen körs. Då uppgraderas stickan till att gälla för den nya versionen.

I och med att en ny version av programvaran släpps, upphör all support, felsökning, m.m. av tidigare släppta versioner!

Dator med giltig licens (internetaktivering eller via istucken licenssticka) kan alltid användas för nätverksdrift av MJ-fjärren (efter att denna funktion har släppts). Någon extra modul för nätverksdrift behövs inte.

Förlorad licenssticka

En förlorad licenssticka ersätts inte! 

Eftersom den representerar en full licens så kan jag inte ersätta stickan om den förloras och inte återfinnes – då den fortfarande kan användas som giltig licenssticka! En licenssticka är att betrakta som en värdehandling. Av denna anledning skickas licensstickor uteslutande som rekommenderade försändelser. Det är också orsaken till den extra kostnaden för denna sticka.

Oanvändbar licenssticka

 • ”Crack-försök” – för att försöka använda stickan till högre versionsnummer än den tillåter:
  • Lagras i stickan
  • Gör stickan oanvändbar som licens
  • Bytes inte mot ny sticka
  • Återköpes EJ – inte ens inom ångerrättsperioden!
  • Kommer att upptäckas vid retur av stickan
 • Felaktig sticka
  • Byts ut mot portokostnad (betalas före utskick av ny sticka) – förutsatt att den levererade stickan återsänts (och meddelande om återsändande av felaktig sticka har skickats)
  • Jag står för portokostnad till kund om stickan ej aktiverats under ångerrättsperioden

Vidareförsäljning

Licensstickan får säljas vidare, men ska då omregistreras av säljaren. Då anges den nye ägarens namn och en avgift för detta betalas av säljaren. Utan omregistrering är licensstickan inte giltig och den nye ägaren kan då t.ex. inte köpa en senare uppdatering!

Den som funderar på att köpa en licenssticka av någon annan än via min web-shop bör ha detta i åtanke, och säkerställa att säljaren verkligen fullföljer ägarbytet! Detta är inget som jag kan hjälpa till med på annat sätt än att genomföra ägarbytet när den registrerade ägaren begär detta!

Användarrättigheter

En köpt licens ger endast rätt att använda programmet enligt dessa licensvillkor, samt enligt sidan för systemkrav. Programvaran används helt på egen risk och inga krav kan ställas gentemot utvecklaren/tillverkaren p.g.a. användningen av denna. Support på något annat sätt än via supportforumet, ingår inte på något sätt i det erlagda priset för användarlicensen!

Ev. fel i programvaran korrigeras i kommande version(er) så snart det är tekniskt möjligt. Det går inte att svara på när en viss funktion kommer att bli tillgänglig/korrigerad.

Flera datorer/nätverksdrift

Om du vill kunna använda MJ-fjärren på flera datorer samtidigt och därmed kunna betjäna din anläggning/dina anläggningar från flera datorer (plattor, mobil/er m.m.) så krävs en licens för varje enhet. Används internetaktivering så kan det önskade antalet enheter användas direkt efter aktivering i din licensprofil på internet. Du får ett meddelande i programmet när detta är utfört. Du som har licenssticka kan också använda det övriga antalet enheter (utöver den/de med sticka) via internetaktivering. Har du beställt licenssticka även till nya enheter gäller samma sak som för endast en licens: När du aktiverat en sticka, försvinner möjligheten till (ytterligare) en ansluten via internetaktivering.

Exempel för aktivering via licenssticka & internet:

Du har en dator med giltig licenssticka och köper till ytterligare två licenser varav en med tillhörande licenssticka. Detta innebär att du alltså har tre (3) fulla licenser för programmet och kan använda en enhet med licenssticka och två via internetaktivering. Dessa tre enheter kan nu användas tillsammans för att köra din/a anläggning/ar förutsatt att alla enheter finns i samma nätverk.

När sedan den nya licensstickanstickan (din andra) har levererats och du aktiverar den, så kan fortsättningsvis bara en enhet aktiveras via internetlicensiering, övriga två kan endast användas med istucken licenssticka. Som tidigare krävs att alla måste befinna sig i samma nätverk för att kunna samverka.

Om du har frågor, ta kontakt med mig för att räta ut frågetecknen! Du hittar telefontider och kontaktmöjligheter nedan, eller på kontaktsidan.


1= Huvudversion – första siffran i versionsnumret anger programvarans huvudversion. I exemplet visas den här med fet skrift: 1.2.3.4. Huvudversionen är ett (1). Övriga siffror anger underversion (2) och utgåva (3), samt kompileringsnummer (4) – det senare saknar betydelse för licensinnehavaren, men ökar löpande. Utgåvenumret höjs vid mindre buggfixar, vid ny underversion sänks utgåvenumret till ett (1). Vid ny huvudversion sänks underversionen till noll (0).