Block

Vad är då skillnaden mellan spår och block?

Ja, den är egentligen hårfin, men på järnvägen använder vi block om spåret mellan två driftplatser (stationer), medan vi inom sådana mer ofta använder spår och/eller signalsträckor.

Blocket ser rent tekniskt ut som spåret vad gäller detektering (med antalet detekteringspunkter), och signalerna i änden gäller för färd mot nästa block eller driftplats.

En skillnad är att signalerna in till blocket är automatiska. D.v.s. de ställer sig själva till stopp eller kör beroende på om blocket är upptaget eller inte. Undantag från denna regel är om signalen in till blocket är utfartssignalen från en driftplats (och den signalen kallas då: utfartsblocksignal).

Samma gäller om signalen för färd ut från blocket är en infartssignal till en driftplats. Då går den bara till stopp per automatik och tågklareraren som styr driftplatsen ifråga är den som kan ställa infartssignalen till kör.

Är det däremot ytterligare en blocksträcka efter, så heter signalen mellanblocksignal – och den ställer om sig per automatik + blockriktning.

Blockriktning är den riktning i vilken trafiken just nu är tillåten på en sträcka mellan två driftplatser. Om det är dubbelspår (eller mer) mellan dem så har varje enskilt spår en egen blockriktning.

Blockriktningen måste vara i mellanblocksignalens riktning för att den ska kunna visa kör.

Blockriktningen kan bara vändas när hela sträckan mellan de två driftplatserna är fria från fordon, och vänds då genom att det ställs en tågväg ut från den driftplats som behöver köra i motsatt riktning mot den nu gällande riktningen.

Den stora skillnaden är alltså att block sköter sig själva automatisk, medan spår kontrolleras av en tågklarerare.

Nästa sida: Detektering.