Försignalering

Att få till en korrekt försignalering kan vara krångligt! Det fungerar också olika beroende på vilket signalsystem man använder.

Svenska signaler

Så länge man använder enbart huvudljussignaler är det relativt enkelt eftersom försignalering endast sker vid signalbild: Kör 80. Om avvikande spår endast tillåter lägre hastigheter än 80 km/h så sker endast försignalering för rakspåret.

Huvuddvärgsignaler

Huvuddvärgsignalerna däremot försignalerar alltid, och då måste man tänka på att alltid kunna visa korrekt försignaleringsbesked. Eftersom man då måste kunna försignalera olika signaler vid varje tillfälle blir man ofta tvungen att skapa och konfigurera en hjälpsignal. Denna signal finns inte på anläggningen utan har som enda syfte att spegla det signalbesked som för tillfället ska försignaleras i huvuddvärgsignalen.

Denna signal kallas bl.a. av MGP för spöksignal.

Den kan även behövas för det fall man kan visa: Kör 80 även när man kör i avvikande spår (= växelhastighet i sidoläge 80 km/h eller högre). Samt även för tyska signaler (se nedan).

Mer info om hjälp-/spöksignal kommer senare.

Tyska signaler

Tyska signaler finns av flera olika typer (se: tyska signaler), och en stor skillnad gentemot svenska signaler är att försignalering sker vid varje körbesked, och inte bara vid: Kör som i Sverige.

Hp-sysTEMET

Kör i Hp-systemet kallas för Hp1 (vilket i princip motsvarar vårt Kör 80). Kör 40 heter Hp2, och den stora skillnaden är att även vid Hp2 sker försignalering om signalen är försedd med en försignal. För i Tyskland sker försignalering m.h.a. en egen signalskärm och inte integrerat i samma som i Sverige.

Vid Hp0 (=stoppsignal) är försignalen släckt om den sitter på samma stolpe. Står den enskilt visas: Vr0 (=vänta stopp).

KS-systemet

Följer inom kort.

Dessa system medför att man i alla lägen kan visa försignalering och i princip varje gång behöver man en hjälp-/spöksignal till detta. Det är oftast bara vid försignalering av en blocksignal som man klarar sig utan, men det kan även finnas andra fall där det alltid blir samma signal som är nästa (och den signal som ska försignaleras) – och det är det som spelar roll!